பால்மா பொதியின் விலை அதிகரிப்புஇறக்குமதி செய்யப்படும் 400 கிராம் பால்மா 1200\=  ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Post a Comment

0 Comments