குருநாகல் பகுதியில் வெட்டுக்கிளி அச்சுறுத்தல்


குரு,நாகல் மாவத்தகம ,பகுதியில், வெட்டுக்,கிளிகளின் ,அச்சு,றுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளதோடு, பயிர்க,ள் சேதமாக்க,ப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கிருமிநாசினியை,ப் பய,ன்படுத்தி, வெட்டுக்கிளியை அழிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக, விவசாய பணிப்பாளர் நாயகம் தெரிவித்துள்ளார்.


No comments: