மக்கள் வங்கியின் முக்கிய அறிவித்தல்

மக்கள் வங்கியானது தமது வட்டி வீதத்தினை (15) வீதத்தினால் அதிகரிக்க திட்மிட்டிருந்த நிலையில் குறித்த வட்டி வீத அதிகரிப்பை தற்காலிகமாக இடை நிறுத்தியுள்ளதாக மக்கள் வங்கி அறிவித்துள்ளது.
No comments: