பதிவு செய்தாவர்கள் பதிவு செய்யவும்


தொடருந்தில், பயணிப்பதற்கு தங்களது பணி நிறுவனமூடாக எதிர்வரும் 10ம் திகதிக்கு முன்னர் பதிவு செய்யாதவர்கள், பதிவு செய்யுமாறு ரயிலவே திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.

தங்களது பணி நிறுவனமூடாக, பதிவு, செய்தி ரயிலில் பயணிக்கதாத பயணிகளால் சிக்கல நிலைமை, உருவாருவதாக, தெரிவிக்கப்படுகின்றது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


No comments: