இலங்கை மத்திய வங்கியின் அறிவிப்புமத்திய வங்கியின் நிலையான வைப்பு வசதி வீதம் (SDFR) மற்றும் நிலையான கடன் வசதி வீதம் (SLFR) தலா 50 அடிப்படை புள்ளிகளால் முறையே 5.50 சதவீதம் மற்றும் 6.50 சதவீதமாக அதிகரிக்க, இலங்கை மத்திய வங்கி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

Post a Comment

0 Comments