மின்சார பாவனையாளர்களுக்கு நிவாரணம்


மின்சார பாவணையாளர்களுக்கான நிவாரணத்தை வழங்குவதற்காக 4 பேர் அடங்கிய குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக மின்சக்கி மற்றும் எரிபொருள் அமமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர தெரிவித்துள்ளார்.

No comments: